ชื่อบทความ : กระจกโฟลตใส

หมายเลข : มอก. 880 - 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง (29 พ.ย.60) หน้า 20 (ท้ายประกาศ 18 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะกระจกโฟลตใส ไม่มีสี ชั้นคุณภาพทั่วไป และชั้นคุณภาพพิเศษ

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5004 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส