ชื่อบทความหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 323 ง (28 ธ.ค.60) หน้า 21-23 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล” หมายความว่า การฝังกลบมูลฝอยตามหลักวิศวกรรมที่มีการควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน การติดตั้งระบบกันซึม การรวบรวมน้ำชะมูลฝอยการบำบัดน้ำชะมูลฝอย การจัดการก๊าซจากการฝังกลบ ระบบป้องกันน้ำฝน ระบบป้องกันมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม การป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน การควบคุมเหตุรำคาญ การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การดำเนินงานในการจัดการมูลฝอยจะต้องครอบคลุมการจดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่พื้นที่การป้องกัน การนำของเสียอันตรายชุมชนมากำจัดในบริเวณ การควบคุมการจัดวางเซลล์ฝังกลบ การควบคุม ขนาดหน้างานฝังกลบ การบดอัดและกลบทับมูลฝอยเป็นรายวัน การจัดการและดูแลหลังจากสิ้นสุด การดำเนินงานสถานที่ฝังกลบมูลฝอย . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560