ชื่อบทความกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 316 ง (21 ธ.ค.60) หน้า 9 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายเนื่องจากการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงมิได้มีการติดตั้งพร้อมกันทั้งหมด จึงมีระบบติดตามเรือประมงที่เพิ่งมีการติดตั้งขึ้นใหม่ และอาจมีระบบติดตามเรือประมงที่ได้ติดตั้งไปแล้วแต่ยังมีสภาพดีอยู่ เห็นควรให้สามารถใช้ระบบติดตามเรือประมงดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะมีการขัดข้อง ชำรุด จนต้องมีการปรับเปลี่ยนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 81 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ . . .

หมายเหตุประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560