ชื่อบทความการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 277 ง (14 พ.ย.60) หน้า 11-22 (ท้ายประกาศ 3 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง ฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มไก่งวง แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ พ.ศ. 2559 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “สัตว์ปีก” (Poultry) หมายความว่า ไก่ไข่ เป็ดไข่ ไก่งวง และห่านหรือสัตว์ชนิดอื่นที่อธิบดีประกาศกำหนด “ฟาร์มสัตว์ปีก” (Poultry farm) หมายความว่า สถานประกอบการที่เลี้ยงสัตว์ปีก มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตไข่ เนื้อ หรือผลผลิตอื่น ๆ รวมถึงที่เลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผลิตสัตว์ปีกเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีก สถานที่เก็บและรวบรวมผลผลิต สถานที่เก็บอาหารและเตรียมอาหาร บริเวณทำลายซาก จุดรวบรวมขยะ อาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัย เป็นต้น . . .

หมายเหตุระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ พ.ศ. 2560