ชื่อบทความการเลิกการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 245 ง (4 ต.ค.60) หน้า 2-3 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเลิกการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ให้แจ้งอธิบดีตามแบบแจ้งเลิก การดำเนินการ โดยให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกดำเนินการดังกล่าว และให้ถือว่าหนังสือรับรอง การแจ้งหรือใบอนุญาตสิ้นอายุนับแต่วันที่ประสงค์จะเลิกดำเนินการ ข้อ 4 เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ 3 ให้อธิบดีพิจารณาแบบแจ้งเลิกการดำเนินการ พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลของผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาต . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเลิกการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2560