ชื่อบทความคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 260 ง (24 ต.ค.60) หน้า 21 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ระดับ 1 1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และ 2. มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อใช้ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในสาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง และมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือ 4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ . . .

หมายเหตุประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน