ชื่อบทความ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง

หมายเลข : มกษ. 9041 (G) - 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221 ง (8 ก.ย.60) หน้า 50 (ท้ายประกาศ 55 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ประเภท  -เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ไข่  -สัตว์น้า  -ผักผลไม้ โดยครอบคลุม การรับวัตถุดิบ การเตรียม การแช่เยือกแข็ง การจัดการ การเก็บรักษาและการขนส่ง ครอบคลุมสินค้าเกษตรตามพิกัดศุลกากร HS 02 (ประเภทเนื้อสัตว์) HS 03 (ประเภทสัตว์น้ำ) HS 04 (ประเภทไข่) HS 05 (ประเภทเครื่องในสัตว์) HS 07 (ประเภทผัก) และ HS 08 (ประเภทผลไม้) เฉพาะสินค้าเกษตรที่ผ่านการแช่เย็นจนแข็ง

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551