ชื่อบทความ : กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 155 ง (9 มิ.ย.60) หน้า 36-38 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ในประกาศนี้ “ประเทศที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า” หมายความว่า ประเทศหรือพื้นที่ที่มีสถานะความเสี่ยงจากโรควัวบ้า ตามประกาศขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health : OIE) ได้แก่ กลุ่มประเทศที่ 1 กลุ่มประเทศที่ 2 และกลุ่มประเทศที่ 3 “กลุ่มประเทศที่ 1” หมายความว่า กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าน้อยมาก (Negligible Risk) “กลุ่มประเทศที่ 2” หมายความว่า กลุ่มประเทศที่ควบคุมโรควัวบ้าได้ (Controlled BSE Risk) “กลุ่มประเทศที่ 3” หมายความว่า กลุ่มประเทศที่ไม่ทราบความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า (Undetermined BSE Risk) . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า พ.ศ. 2560