ชื่อบทความ : การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 155 ง (9 มิ.ย.60) หน้า 1-7 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2550 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน” หมายความว่า อาคารสถานที่ที่ตั้งเป็นการถาวรสำหรับ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษของเอกชนซึ่งไม่รวมถึงของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ . . .

หมายเหตุ : ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2560