ชื่อบทความ : กำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 141 ง (25 พ.ค.60) หน้า 49 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย< : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (13) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกความในข้อ 6 (4) ของประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทราย ที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(4) น้ำตาลทรายชนิดพิเศษ ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 60.000Z หรือต้องมีน้ำตาลทั้งหมด (Total Sugar as Invert Sugar) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00” . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560