ชื่อบทความ : สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

หมายเลข : มอก. 2593 เล่ม1-2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 120 ง (1 พ.ค.60) หน้า 5 (ท้ายประกาศ 166 หน้า)(เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมสวิตช์ไฟฟ้า (ทางกลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งกระตุ้น (actuated) ด้วยมือ ด้วยเท้า หรือด้วยการกระทำอื่นของมนุษย์ เพื่อการควบคุมหรือการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยหรือที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 480 V และกระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 63 A . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4983 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตช์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป