ชื่อบทความ : วิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (10) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - เครื่องทดสอบ

หมายเลข : มอก. 2756 เล่ม3(10)–2559 (IEC 60332-3-10:2000+A1:2008)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค.60) หน้า 7 (ท้ายประกาศ 21 หน้า)(เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : อนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วย มอก. 276 เล่ม3(10) เล่ม3(21) เล่ม3(22) เล่ม3(23) เล่ม3(24) เและล่ม 3(25) ระบุวิธีการทดสอบเพื่อประเมินการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งของกลุ่มสายไฟฟ้า เคเบิลหรือเคเบิลเส้นใยนำแสงที่ติดตั้งในแนวดิ่ง ภายใต้ภาวะที่ระบุ . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4991 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (10) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - เครื่องทดสอบ