ชื่อบทความ : เทคโนโลยีทางเรือและทางทะเล – ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม - เล่ม 1 : ประเภททนความดันสูง

หมายเลข : มอก. 2771 เล่ม1–2559 (ISO 17357-1:2014)(E)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 106 ง (18 เม.ย.60) หน้า 7 (ท้ายประกาศ 28 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 17357-1:2014 Ships and marine technology - Floating pneumatic rubber fenders - Part 1 : High pressure มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprint) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดวัสดุ สมรรถนะและมิติของยางกันเรือกระแทกแบบสูบลมประเภททนความดันสูง ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เรือเข้าเทียบจอดเรือในที่จอดเรือหรือจอดเรือต่อกัน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ยังกำหนดวิธีการทดสอบ และวิธีการตรวจสอบยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม ประเภททนความดันสูงด้วย . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4969 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางเรือและทางทะเล – ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม - เล่ม 1 : ประเภททนความดันสูง