ชื่อบทความ : การทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทำลาย - การทดสอบรอยเชื่อมแบบหลอมละลายโดยวิธีการตรวจพินิจ

หมายเลข : มอก. 2750-2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 80 ง (15 มี.ค.60) หน้า 7 (ท้ายประกาศ 11 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมการทดสอบด้วยสายตา ของรอยเชื่อมหลอมละลายในวัสดุโลหะ และสามารถนำไปใช้ในการทดสอบด้วยสายตาของรอยต่อของการเชื่อมด้วย

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4962 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทำลาย - การทดสอบรอยเชื่อมแบบหลอมละลายโดยวิธีการตรวจพินิจ