ชื่อบทความ : ยาอันตราย

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 97 ง (4 เม.ย.60) หน้า 17 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (37) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2530 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 28