ชื่อบทความ : ถังก๊าซ – ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 2 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึงเท่ากับหรือมากกว่า 1 100 MPa

หมายเลข : มอก. 359 เล่ม2 – 2559 (ISO 9809-2:2010)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 73 ง (9 มี.ค.60) หน้า 5 (ท้ายประกาศ 54 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการสำหรับ วัสดุ การออกแบบ การทำและการเก็บงาน กระบวนการทำ การตรวจสอบและการทดสอบ ที่ผู้ทำถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ ที่ความจุน้ำตั้งแต่ 0.5 L ถึง150 L สำหรับก๊าซอัด ก๊าซเหลว และก๊าซอะเซทิลีน (dissolved gases) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถังก๊าซที่มีค่าความต้านแรงดึงจริง (actual tensile strength, Rma) Rma ≥ 1 100 MPa . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4955 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ – ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 2 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึงเท่ากับหรือมากกว่า 1 100 MPa