ชื่อบทความ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านสมรรถนะในการหุงข้าวและการอุ่นข้าว

หมายเลข : มอก. 2767-2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 111 ง (21 เม.ย.60) หน้า 8 (ท้ายประกาศ 10 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดด้านสมรรถนะในการหุงข้าวและการอุ่นข้าวสำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบธรรมดา และหม้อหุงข้าวไฟฟ้า แบบหุงอุ่นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 V และมีความจุที่กำหนดไม่เกิน 3.6 L กำลังไฟฟ้า เข้าที่กำหนด ไม่เกิน 2 kW . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4974 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านสมรรถนะในการหุงข้าวและการอุ่นข้าว