ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเตรียมอุปกรณ์ชุดลูกรีดเหล็กทรงยาวรีดร้อน

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 129-141 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเตรียมอุปกรณ์ชุดลูกรีดเหล็กทรงยาวรีดร้อน หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดสามารถทำการตรวจสอบสภาพร่องลูกรีด ถอด ประกอบลูกรีด เลือกลูกรีดและติดตั้งอุปกรณ์ในการรีดให้ถูกต้องเหมาะสมตามขนาดการผลิตได้ ตลอดจนสามารถทำการตรวจซ่อม เปลี่ยน บำรุงรักษาอุปกรณ์ในการรีดได้ รวมทั้งสามารถจดบันทึก เพื่อนำมาจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการทำงานและแผนการผลิตได้ สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเตรียมอุปกรณ์ชุดลูกรีดเหล็กทรงยาวรีดร้อน