ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 65-73 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้งานเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ การตระเตรียมและตรวจสอบความพร้อมก่อนการผลิต รู้จักกลไกการทำงานของเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ ปรับตั้งและแก้ไขปัญหาชิ้นงานพร้อมทั้งคัดแยกของเสียในระหว่างการผลิต วางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิตไปจนถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปัญหา เพื่อหาแนวทาง ในการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ เสนอแนะการวางแผนคุณภาพให้กับผู้บริหารตัดสินใจ พร้อมทั้งสามารถบำรุงรักษาความสะอาดและดูแล ความเรียบร้อยในการผลิต ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเครื่องทอ พลาสติกสานและกระสอบให้สามารถปฏิบัติงานได้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ