ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคขึ้นรูปโลหะแผ่น

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 1-9 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคขึ้นรูปโลหะแผ่น หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบ ผลิตงานตัด พับ ม้วน ดัด ขึ้นรูป วางแผนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพงานผลิตได้ถูกต้องตามแบบ สามารถใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น และทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้องและปลอดภัย . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคขึ้นรูปโลหะแผ่น