ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใช้สารทำความเย็น R-32 ขนาดไม่เกิน 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 362-376 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใช้สารทำความเย็น R-32 ขนาดไม่เกิน 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยา R-32 ซึ่งมีความสามารถในการทำความเย็นได้ไม่เกิน 50,000 บีทียู (BTU) รวมถึงการวินิจฉัยปัญหาข้อขัดข้อง การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค การตรวจสอบ การทดสอบการทำงาน ของเครื่องปรับอากาศ และการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตได้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใช้สารทำความเย็น R-32 ขนาดไม่เกิน 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง