ชื่อบทความ : กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบและมาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของเตาไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 57 ง (23 ก.พ.60) หน้า 10 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 เตาไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดตามตารางดังต่อไปนี้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบและมาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของเตาไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2560