ชื่อบทความ : กำหนดค่ากำลังไฟฟ้า หน่วยงานทดสอบและมาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งาน พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 57 ง (23 ก.พ.60) หน้า 8 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 เครื่องรับโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งาน ต้องมีค่ากำลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานไม่เกินค่าที่กำหนด ตามตารางดังต่อไปนี้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่ากำลังไฟฟ้า หน่วยงานทดสอบและมาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งาน พ.ศ. 2560