ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียวแบบใช้ความดัน

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : INFUSION SETS FOR SINGLE USE WITH PRESSURE INFUSION APPARATUS

หมายเลข : มอก. 2526−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 60 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดที่ทำให้ปราศจากเชื้อและใช้ครั้งเดียว ที่ใช้กับเครื่องควบคุมการให้สารละลาย (infusion pump) เท่านั้น

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุเครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบ และภาคผนวก ก. 

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5375 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบใช้ความดัน และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียวแบบใช้ความดัน