ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : โครงรถจักรยาน

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : BICYCLES FRAME

หมายเลข : มอก. 254−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 87 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะโครงรถจักรยานที่ใช้ในการเดินทางและใช้งานทั่วไป ในชีวิตประจําวัน รถจักรยานสาหรับเยาวชน รถจักรยานเสือภูเขา และ รถจักรยานเพื่อการแข่งขันทางเรียบ ไม่ครอบคลุมโครงรถจักรยานที่มีการออกแบบเฉพาะ รถจักรยานส่งของ รถจักรยานแบบเอนปั่น รถจักรยานมากกว่าหนึ่งตอน รถจักรยาน BMX และ รถจักรยานที่ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในลักษณะงานที่รุนแรง เช่น ในรายการแข่งขันที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ  (sanctioned competition events) การแสดงผาดโผน (stunting) หรือการแสดงผาดแผลงกลางอากาศ (aerobatic manoeuvres)

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย บทนิยาม มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของโครงรถจักรยาน คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุเครื่องหมายและฉลาก และการชักตัวอย่าง และเกณฑ์การตัดสิน

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5400 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงรถจักรยาน