ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 5 ง (6 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 17

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/005/T_0017.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย :

ข้อ 1 ให้กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. โคคาอีน (Cocaine) 2.00 กิโลกรัม 2. โคเดอีน (Codeine) 700.00 กิโลกรัม 3. ไดเฟนอกไซเลต (Diphenoxylate) 25.00 กิโลกรัม 4. เฟนทานิล (Fentanyl) 4.00 กิโลกรัม 5. ฝิ่นยา (Medicinal Opium) 1,500.00 กิโลกรัม 6. เมทาโดน (Methadone) 100.00 กิโลกรัม 7. มอร์ฟีน (Morphine) 250.00 กิโลกรัม 8. เพทิดีน (Pethidine) 200.00 กิโลกรัม 9. เรมิเฟนทานิล (Remifentanil) 0.07 กิโลกรัม 10. ออกซิโคโดน (Oxycodone) 8.00 กิโลกรัม 11. ทาเพนทาดอล (Tapentadol) 110.00 กิโลกรัม

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ....