ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 7 ง (8 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 9-10 (ท้ายประกาศ 39 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/007/T_0009.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแจ้งรายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2563 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ข้อ 2 ผู้ขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ตามแบบ ทบ. ๑ ท้ายประกาศนี้ ข้อ 3 ผู้ขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ตามแบบ จร.1 ท้ายประกาศนี้ ข้อ 4 ผู้ขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ จจ.๑ ท้ายประกาศนี้ ....