ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชง พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 8 ง (11 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 31 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/008/T_0031.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 คณะกรรมการเครื่องสำอางออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีกัญชงเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องแสดงคำเตือนตามที่ระบุในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ไว้ในฉลาก ....