ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5893 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(9) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องกัดเกลียวในมือถือและเครื่องกัดเกลียวนอกมือถือ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 46 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/016/T_0046.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน IEC 62841-1: 2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: General requirements ข้อ 1 ยกเว้นดังต่อไปนี้

- เพิ่มเติมข้อความ :                                                                                                                                     

ครอบคลุมเครื่องกัดเกลียวในมือถือและเครื่องกัดเกลียวนอกมือถือ

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 62841 เล่ม 2(9) - 2563