ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5898 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(21) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำมือถือ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 51 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/016/T_0051.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 

- ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน IEC 62841-1: 2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: General requirements ข้อ 1 ยกเว้นดังต่อไปนี้

- เพิ่มเติมข้อความ :

- ให้ใช้ข้อกำหนดนี้กับเครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำมือถือ

หมายเหตุ 101 เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ยังเรียกกันว่า เครื่องทำความสะอาดท่อ (pipe cleaner)

- ไม่ครอบคลุมเครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่ขนได้ (transportable drain cleaner)

หมายเหตุ102 เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่ขนได้ครอบคลุมตาม IEC 62841-3

- ไม่ครอบคลุมเครื่องจักรที่ใช้แท่งแข็ง (solid rod) เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 62841 เล่ม 2(21) - 2563