ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5911 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 64 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/016/T_0064.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ครอบคลุมเฉพาะเส้นหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ทำให้แห้ง สามารถปรุงเพื่อรับประทานได้โดยใช้เวลาสั้น

- ไม่ครอบคลุมเส้นหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีเครื่องปรุงเป็นอาหารสําเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 694 - 2563