ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5932 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเชื่อมโลหะอาร์กไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เชื่อมอาร์ก เล่ม 1 แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับการเชื่อม

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 15 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0015.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

– ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมอาร์กและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและการใช้งานอย่างมืออาชีพ และรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1 000 V หรือรับจากแบตเตอรี่ หรือโดยวิธีทางกล

- ระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยและสมรรถนะการทำงานของระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าการเชื่อมและระบบตัดพลาสมา

- ไม่ใช้กับแหล่งจ่ายกำลังสำหรับงานตัดและการเชื่อมอาร์กที่จํากัดการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับบุคคลทั่วไป (บุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญการเชื่อม) และที่ออกแบบเพื่อเป็นไปตาม มอก 1224 เล่ม 6

- รวมถึงคุณลักษณะที่ต้องการสำหรับแหล่งจ่ายกำลังการเชื่อมที่รับกำลังจากแบตเตอรี่และแบตเตอรี่แพค กำหนดไว้ในภาคผนวก O

- ไม่ใช้กับการทดสอบแหล่งจ่ายกำลังระหว่างการบำรุงรักษารายคาบหรือหลังจากซ่อมแซม

หมายเหตุ 1 กระบวนการที่เกี่ยวข้องคือการตัดและการพ่นด้วยอาร์กทางไฟฟ้า

หมายเหตุ 2 ระบบ AC แรงดันไฟฟ้าที่ระบุอยู่ระหว่าง 100 V ถึง 1 000 V กำหนดไว้ในตารางที่ 1 ของ IEC 60038:2009 

หมายเหตุ 3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่รวมถึงคุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 1224 เล่ม 1 – 2563