ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5936 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเชื่อมโลหะอาร์กไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เชื่อมอาร์ก เล่ม 5 ตัวป้อนลวดเชื่อม

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 19 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0019.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยและด้านสมรรถนะของบริภัณฑ์ที่ใช้งานอุตสาหกรรมและงานอาชีพในกระบวนการเชื่อมอาร์กและกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อตัวป้อนลวดเชื่อม

- ใช้กับตัวป้อนลวดและตัวควบคุมการป้อนลวดที่แยกต่างหาก (แยกจากบริภัณฑ์การเชื่อม) หรือประกอบอยู่ในเปลือกหุ้มเดียวกัน หรือประกอบอยู่ในเปลือกหุ้มเดียวพร้อมกันอุปกรณ์การเชื่อมอื่น ๆ ตัวป้อนลวดเหมาะที่จะใช้กับหัวทอร์ชที่ทำงานด้วยมือหรือกลไก

- ไม่ใช้กับหัวทอร์ชแบบสปูล ที่ครอบคลุมตาม มอก.1224 เล่ม 7

หมายเหตุ 1 กระบวนการที่เกี่ยวข้องคือการตัดอาร์กทางไฟฟ้าและการฉีดอาร์ก

หมายเหตุ 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่รวมถึงคุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่กำหนดไว้ตาม มอก.1224 เล่ม 10

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 1224 เล่ม 5 - 2563