ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5939 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 1-1 : ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไปและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 1(1) : ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 22 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0022.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ครอบคลุมเคเบิลเส้นใยนำแสงที่ใช้ในเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม ซึ่งรวมไปถึงเคเบิลที่มีส่วนประกอบของเส้นใยนำแสงและตัวนําไฟฟ้าอยู่ภายในเส้นเดียวกัน

- การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานของเคเบิลเส้นใยนำแสงให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ สมบัติทางเรขาคณิต สมบัติในการส่งและรับสัญญาณ วัสดุที่ใช้ สมบัติทางกล การเร่งอายุ (ความทนทานภายใต้สภาวะแวดล้อมในการใช้งาน) สภาพอากาศและสมบัติทางไฟฟ้าของเคเบิลเส้นใยนำแสง และส่วนประกอบเคเบิล

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 2050 - 2563