ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5942 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกันข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องมือทำความร้อนหยิบยกได้และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(45) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องมือให้ความร้อนหยิบยกได้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 25 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0025.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- เกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องมือทำความร้อนหยิบยกได้และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่มีจุดประสงค์การใช้ที่คล้ายกัน โดยมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 V

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัยตามปกติแต่ถึงกระนั้นก็ตามอาจเป็นต้นกำเนิดอันตรายต่อสาธารณะ  เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้คนทั่วไปใช้ในร้านค้า ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม เป็นต้น อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งอาจต้องใช้เมื่อติดตั้งบนที่รองรับ อยู่ในขอบข่ายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

หมายเหตุ 101 ตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ได้แก่
- เครื่องประทับตรา (branding tools)
- ปากกาหัวเผา (burning-in pens)
- เครื่องบัดกรีท่อร้อยสาย (conduit-soldering tools)
- เครื่องมือดัดโค้ง (dehorning tool)
- เครื่องละลายสารบัดกรี (desoldering tools)
- เครื่องจุดไฟ (firelighters)
- ปืนยิงกาว (glue guns)
- คีมปอกฉีก (stripping pliers)
- เครื่องเชื่อมท่อร้อยสายเทอร์มอพลาสติก (thermoplastic conduit-welding tools)
- ตามเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอันตรายสามัญที่เกิด จากเครื่องมือทำความร้อนหยิบยกได้ซึ่งทุกคนเผชิญอยู่ทั้งในและรอบ ๆ บ้าน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่คำนึงถึง
- บุคคล (รวมถึงเด็ก) ซึ่ง
• มีความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือ
• ขาดประสบการณ์และความรู้
- ที่ทำให้ไม่สามารถใช้เครืองมือทำความร้อนหยิบยกได้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการควบคุมดูแลหรือการสอน
- เด็กที่เล่นกับเครื่องมือทำความร้อนหยิบยกได้

หมายเหตุ 102 ข้อควรคำนึงมีดังนี้
- เครื่องมือทำความร้อนหยิบยกได้ที่มุ่งหมายให้ใช้ในยานยนต์ บนเรือ หรือเครื่องบิน อาจต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติมตามความจําเป็น
- ในหลายประเทศข้อกำหนดเพิ่มเติมจะถูกระบุโดยองค์กรสาธารณสุขแห่งชาติองค์กรแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบด้านพิทักษ์ผู้ใช้แรงงาน และองค์กรที่คล้ายกัน

หมายเหตุ 103 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึง
- เครื่องมือมือถือทำงานด้วยมอเตอร์ (hand-held motor-operated electric tool) (IEC 60745)
- เครื่องมือขนได้ทำงานด้วยมอเตอร์ (transportable motor-operated electric tools) (IEC 61029)
- เครื่องใช้ที่ออกแบบสำหรับจุดประสงค์ทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
- เครื่องทำความร้อนที่มุ่งหมายให้ใช้ในสถานที่มีภาวะพิเศษ เช่น บรรยากาศที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน หรือระเบิด     (ฝุ่น ไอ หรือ ก๊าซ)
- เครื่องมือที่ใช้ความถี่สูงทำความร้อน ที่ไม่เป็นหัวแร้งเหนี่ยวนํา (tools using high frequency heating other than induction soldering irons)
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (arc-welding equipment)
- รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60335-2-45 ข้อ 1
- ปืนเป่าลมร้อน (heat guns)
- เครื่องเชื่อมฟิล์มใช้ในบ้าน (household film-welding appliances)
- เครื่องลอกสี (paint strippers)
- เครื่องตัดพลาสติก (plastic-cutting tools)
- หัวแร้งปืน (soldering guns)
- หัวแร้ง (soldering irons)

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 60335 เล่ม 2(45) - 2563