ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5944 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุลชีววิทยาของห่วงโซ่อาหาร - การเตรียมตัวอย่างทดสอบ ตัวอย่างแขวนลอยเริ่มต้นและตัวอย่างเจือจางสิบเท่า สำหรับการตรวจสอบทางจุลชีววิทยา - เล่ม 4 กฎเฉพาะสำหรับการเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 27 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0027.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 6887-4:2017 (E) Microbiology of the food chain
— Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 4: Specific rules for the preparation of miscellaneous products มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

- กำหนดกฎเฉพาะสำหรับการเตรียมตัวอย่างทดสอบและตัวอย่างเจือจางสำหรับการทดสอบจุลินทรีย์ของอาหารที่ไม่ครอบคลุมในเล่มอื่นของ ISO 6887 มาตรฐานนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด แต่ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการนำเข้าสู่ตลาดหลังประกาศใช้

- ISO 6887-1 เป็นวิธีทั่วไปสำหรับการเตรียมตัวอย่างแขวนลอยเริ่มต้นและตัวอย่างเจือจางสำหรับการทดสอบทาง จุลชีววิทยา

- ไม่ครอบคลุมการเตรียมตัวอย่างสำหรับวิธีทดสอบทางการนับจำนวนและการตรวจหาเมื่อการเตรียมมีรายละเอียดเฉพาะในมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

- สามารถประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์

- ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรด (pH ต่ำ)

- ผลิตภัณฑ์ที่แข็งและแห้ง

- ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการเอาน้ำออก, ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (freeze-dried) และผลิตภัณฑ์อื่นที่มีปริมาณน้ำอิสระ (aw) ต่ำ (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติยับยั้ง) แป้ง ธัญพืชไม่ขัดสี และผลพลอยได้จากธัญพืช อาหารสัตว์ แคทเทิลเค้ก (cattle cake) คิบเบิล (kibble) และเพทชิว (pet chew) เจลาติน (ผงและแผ่น)
มาการีน สเปรด (spread) และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จากนมที่เติมน้ำ ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพสตรี (pastry) และเค้ก ผลไม้สดและผักสด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักและผลิตภัณฑ์อื่นที่มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิต เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 2805 เล่ม 4 - 2563