ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5955 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องฉีดล้างขวด

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 38 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0038.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ครอบคลุมเฉพาะเครื่องฉีดล้างขวดที่ใช้น้ำทำความสะอาดภายในขวดแก้วใหม่หรือขวดพลาสติกใหม่ โดยใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำเป็นต้นกำลัง และอาจมีระบบเป่าแห้งร่วม

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 3080 – 2563