ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5967 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องบรรจุของเหลวด้วยแรงโน้มถ่วงแบบแถวตรง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 50 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0050.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ครอบคลุมเฉพาะเครื่องบรรจุของเหลวด้วยแรงโน้มถ่วงแบบแถวตรงสำหรับบรรจุของเหลวสำหรับการบริโภค ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ

- ไม่ครอบคลุมเครื่องบรรจุของเหลวด้วยแรงโน้มถ่วงแบบแถวตรง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ใช้บรรจุยา หรือของเหลวสำหรับการอุปโภค

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 3090 – 2563