ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 21 ง (28 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 44-45

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/021/T_0044.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : เพื่อกำหนดรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ผู้ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชง สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 (1) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต  นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ข้อ 2 ในประกาศนี้ “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หมายความว่า คณะกรรมการที่กำหนดขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยทางคลินิก เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ....