ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุกัญชงและสารสกัดของกัญชงที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 21 ง (28 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 53-55

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/021/T_0053.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34/1 (3) และมาตรา 34/2 (3) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 424-13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 สำหรับกัญชงและสารสกัดของกัญชงที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ตำรับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ ข้อ 3 ในประกาศนี้ “ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุกัญชงและสารสกัดของกัญชงที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ข้อ 4 ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 สำหรับกัญชงและสารสกัดของกัญชงที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ต้องจัดให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อ บรรจุกัญชง โดยให้อยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายและชัดเจน ฉลากสำหรับกัญชงและสารสกัดของกัญชงที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนจำหน่ายหรือส่งออก ข้อ 5 ฉลากสำหรับกัญชงอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ ....