ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 23 ง (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 8 (ท้ายประกาศ 6 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/023/T_0008.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชตามชนิดพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ในท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2546 สำหรับพืชสกุลกุหลาบ (Rosa L.)

ข้อ 4 ให้เพิ่มรายละเอียดเอกสารแนบ 3 ในแบบคำขอตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ซึ่งประกอบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่สำหรับพืชสกุลกุหลาบ (Rosa L.)