ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 45 ง (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 24

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/045/T_0024.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน ร้อยละ 50)” และ “เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน ร้อยละ 45)” ในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ““เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน ร้อยละ 50)” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อและกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสมไม่รวมถึงเลือด ขน เขา กีบ หนัง มูล และสิ่งตกค้างทั้งในกระเพาะเดี่ยวและกระเพาะหมัก เว้นแต่ที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 “เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน ร้อยละ 45)” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อและกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสมไม่รวมถึงเลือด ขน เขา กีบ หนัง มูล และสิ่งตกค้างทั้งในกระเพาะเดี่ยวและกระเพาะหมัก เว้นแต่ที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45”