กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 14 ก (1 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 15-17

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/014/T_0015.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของบทนิยามคำว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” ในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 “มูลฝอยประเภทหรือแหล่งกำเนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 “(5) ต้องมีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทุกครั้งที่กำจัดที่แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อตามแบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา” ....

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีโรคติดต่อที่ต้องการใช้มาตรการในการควบคุมที่เหมาะสม แต่การกำหนดเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อยังไม่ครอบคลุมมูลฝอยติดเชื้อบางประเภท หรือจากบางแหล่งกำเนิดทำให้มูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อและเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นเรื่องด้านเทคนิควิชาการที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคมสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เหมาะสม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้