ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยความรับผิดชอบและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 51 ง (8 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 6-11

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/051/T_0006.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยความรับผิดชอบและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด 1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ....

หมวด 2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง ....

หมวด 3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ....