ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอาจพ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 51 ง (8 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 20

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/051/T_0020.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอาจพ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560

ข้อ 4 ในประกาศนี้ “สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการทางนิวเคลียร์หรือสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือผู้รับใบอนุญาตเลิกดำเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี

ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ให้สถานประกอบการทั้งหมดหรือบางส่วนพ้นจากการควบคุมต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ปริมาณรังสีที่บุคคลหนึ่ง ๆ อาจได้รับในสถานประกอบการทั้งหมดหรือบางส่วนนั้น ไม่เกินเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยที่ 300 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี