สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอแก้คำผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันและไขมัน [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 31 ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 29 หน้า 30 เอกสารแนบท้าย] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 422) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันปลา [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 31 ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 56 ง (12 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 65-66

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/056/T_0065.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ขอแก้คำผิด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันและไขมัน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 31 ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 29 ข้อ (5) (5.1) (ค) จาก “น้ำมันปาล์มที่ผ่านวิธีธรรมชาติ (Virgin palm oils) ให้แก้เป็น “น้ำมันปาล์มจากเนื้อปาล์มที่ผ่านวิธีธรรมชาติ (Virgin palm oil) ข้อ (5) (5.4) จาก “(Rendered chicken fat)” ให้แก้เป็น “(rendered chicken fat)”
หน้า 30 ข้อ (7) (7.3) จาก “(olive oil)” ให้แก้เป็น “(olive oils)” และ “(olive-pomace oil)” ให้แก้เป็น “(olive-pomace oils)” ข้อ (8) จาก “(soap Content) ให้แก้เป็น “(soap content)” ข้อ (9) จาก “(insoluble Impurities)” ให้แก้เป็น “(insoluble impurities)” ....