ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 60 ง (17 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 25-26

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/060/T_0025.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2555) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไปแล้ว นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไว้ดังต่อไปนี้ ....

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 2131 - 2559