ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ 3)

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 62 ง (19 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 49-50

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/062/T_0049.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 บรรดาประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสาม ในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “หากมีความประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวต่อไป ให้ปรับเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ 803 - 806 เมกะเฮิรตซ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หลังจากปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่แล้ว ให้ใช้ได้ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น ....