กฎกระทรวงกำหนดตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 28 ก (22 เมษายน พ.ศ. 2564) หน้า 16-18

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/028/T_0016.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ ตู้น้ำเย็นบริโภคหมายความว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้น้ำเพื่อการบริโภคมีอุณหภูมิต่ำลง โดยมีขนาดของถังบรรจุเย็นภายในเครื่องไม่เกิน 6 ลิตร และใช้กระแสไฟฟ้าแบบ 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 250 โวลต์ หรือใช้กระแสไฟฟ้าแบบ 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 480 โวลต์ และมีความถี่ไฟฟ้า 50 เฮิรตซ์ ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคหมายความว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้น้ำเพื่อการบริโภคมีอุณหภูมิสูงขึ้นในส่วนของน้ำร้อนและทำให้น้ำเพื่อการบริโภคมีอุณหภูมิต่ำลงในส่วนของตู้น้ำเย็น โดยมีขนาดของถัง บรรจุน้ำร้อนภายในเครื่องไม่เกิน 5 ลิตร และมีขนาดของถังบรรจุน้ำเย็นภายในเครื่องไม่เกิน 6 ลิตร และใช้กระแสไฟฟ้าแบบ 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 250 โวลต์ หรือใช้กระแสไฟฟ้าแบบ 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 480 โวลต์ และมีความถี่ไฟฟ้า 50 เฮิรตซ์ ค่าประสิทธิภาพพลังงานหมายความว่า ค่าประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคที่ได้จากการทดสอบในภาวะพร้อมใช้งานและไม่มีการใช้น้ำจากเครื่องในระหว่างการทดสอบ โดยอุณหภูมิของน้ำเย็นที่ได้จากการทดสอบต้องมีค่าไม่สูงกว่า 10 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ได้จากการทดสอบต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 75 องศาเซลเซียส ตามวิธีการคำนวณที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ 2 การคำนวณหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคให้ใช้สูตรการคำนวณ ดังต่อไปนี้ ....

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ตู้น้ำเย็นบริโภค และตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่เกินค่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามกฎกระทรวงเป็นตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูง อันเป็นการประหยัดพลังงานของประเทศและช่วยลดมลภาวะ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้