กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 29 ก (29 เมษายน พ.ศ. 2564) หน้า 9-13 (แนบท้าย 4 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/029/T_0009.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า เครื่องเล่นในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน เครื่องเล่นหมายความว่า สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นสำหรับให้บุคคลใช้เล่นในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันและมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) มีการขับเคลื่อนด้วยกำลังของเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าที่ทำให้ผู้เล่นเครื่องเล่นเคลื่อนที่ได้ โดยมีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(2) มีความสูงจากระดับพื้นที่ตั้งของเครื่องเล่นถึงระดับพื้นที่สูงที่สุดที่ผู้เล่นเครื่องเล่นขึ้นไป เพื่อเล่นเครื่องเล่นไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร หรือมีการเปลี่ยนระดับของผู้เล่นในขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร

(3) มีขนาดกำลังของเครื่องกลไม่น้อยกว่า 1.1 กิโลวัตต์ หรือ 1.5 แรงม้า แล้วแต่กรณี

(4) มีความลึกของระดับน้ำที่ใช้เล่นไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร” ....

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีเครื่องเล่นบางประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น แต่กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 ยังไม่ครอบคลุมถึงสมควรปรับปรุงบทนิยามคำว่า เครื่องเล่นให้ครอบคลุมถึงเครื่องเล่นประเภทดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้การก่อสร้างและการใช้เครื่องเล่นและอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องเล่นในสวนสนุกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การออกแบบและการควบคุมการก่อสร้าง คุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องเล่น มาตรการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้